Διαμονή

  Εάν μόλις εγκατασταθήκατε στο Μπίλεφελντ, αφού δηλώσετε την κατοικία σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δήμου (Bürgerberatung), πρέπει να δηλωθείτε, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής σας και την αιτία της διαμονής σας, σε διαφορετικές υπηρεσίες.

  Εδώ θα λάβετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που είναι σημαντικές για εσάς.

  Οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους διαθέτουν άνευ όρων δικαίωμα διαμονής για τρεις μήνες. Αν η διαμονή υπερβεί τους τρεις μήνες, οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ άλλων ως αναζητούντες εργασία, ως άτομα σε επαγγελματική εκπαίδευση, υπάλληλοι (π.χ. με περιορισμένες ώρες), αυτοαπασχολούμενοι, μη εργαζόμενοι (π.χ. φοιτητές, συνταξιούχοι κ.λπ., εάν διαθέτετε επαρκή μέσα διαβίωσης), καθώς και ως μέλος οικογένειας.

  Μετά από πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής, διαθέτετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι προηγούμενες προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας.

  Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF)

  Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του δικαίου ασύλου είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Εδώ θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα του ασύλου, για παράδειγμα σχετικά με τη διαδικασία ασύλου ή με συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία.

  BAMF – Προστασία ασύλου και προσφύγων 

   

  Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών –
  Δημοτική Υπηρεσία Αλλοδαπών

  Για τη διαμονή των αιτούντων άσυλο που έχουν εγκατασταθεί στην πόλη του Μπίλεφελντ είναι υπεύθυνη η Δημοτική Υπηρεσία Αλλοδαπών. Αφού αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα ή αφού αναγνωρισθούν λόγοι που εμποδίζουν την απέλαση, εκδίδεται άδεια διαμονής και ενδεχομένως ταξιδιωτικό έγγραφο/υποκατάστατο ταυτότητας.

  Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών – Δημοτική Υπηρεσία Αλλοδαπών
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld
  Τηλ.: 0521 51-0

  Υπηρεσία Αλλοδαπών του Μπίλεφελντ

   

  Οι πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή που δεν είναι ούτε πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή του του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ούτε της Ελβετίας, και οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν μόνιμα στη Γερμανία, χρειάζονται έναν τίτλο διαμονής (Aufenthaltstitel).

  Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF)

  Στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς για τους υπηκόους τρίτων χωρών στη Γερμανία.

  BAMF – Υπήκοοι τρίτων χωρών