Pobyt

  Osoby, które przybyły do Bielefeld, po zgłoszeniu do biura porad dla obywateli, w zależności od kraju pochodzenia i powodu przyjazdu, muszą się zgłosić do różnych placówek.

  Tutaj znajdą Państwo informacje, jakie placówki są dla Państwa ważne.

  Obywatelom Unii Europejskiej oraz członkom ich rodzin przysługuje trzymiesięczne, bezwarunkowe prawo pobytu. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące obywatele UE i członkowie ich rodzin są uprawnieni do swobodnego przemieszczania się m.in. jako osoby poszukujące pracy, osoby odbywające praktyki zawodowe, pracownicy (np. w ramach pracy typu minijob), osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby niepracujące zawodowo (np. studenci, emeryci i renciści, o ile posiadają odpowiednie środki do życia) oraz jako członkowie rodzin.

  Po pięciu latach legalnego pobytu istnieje prawo do pobytu stałego niezależnie od istnienia dotychczasowych warunków uprawniających do swobodnego przemieszczania się.

  Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF)

  Organem zajmującym się prawem azylu jest BAMF. Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje dotyczące prawa azylu, na przykład przebieg procedury przyznania azylu czy doradztwo w zakresie procedur.

  BAMF – Ochrona azylantów i uchodźców

  Urząd Spraw Obywatelskich – Gminny Urząd ds. Cudzoziemców

  Gminny urząd ds. Cudzoziemców zajmuje się sprawami związanymi z pobytem osób ubiegających się o azyl, które zostały przysłane do miasta Bielefeld. Po przyznaniu statusu uchodźcy lub w razie niemożności wydalenia wystawiane jest pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) oraz ew. dokument podróży/dokument zastępczy.

  Bürgeramt – Kommunale Ausländerbehörde
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 51-0

  Urząd ds. Cudzoziemców Bielefeld

  Obywatele tak zwanego państwa trzeciego, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE ani państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a którzy chcieliby zostać w Niemczech na stałe, potrzebują tak zwanego uprawnienia do pobytu.

  Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF)

  W Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Cudzoziemców znajdą Państwo wszystkie informacje związane z podstawami prawnymi dotyczącymi obywateli państw trzecich w Niemczech.

  BAMF – obywatele państw trzecich