Pomoc finansowa

  Jeżeli nie pracują Państwo zawodowo i nie posiadają własnych środków finansowych, mogą Państwo złożyć wniosek o wsparcie.

  W zależności od statusu pobytu mają Państwo prawo do różnych świadczeń.

  Tutaj przedstawiamy przegląd świadczeń, jakie mogą Państwu przysługiwać.

  Osoby posiadające pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) i związane z nim prawo do pobytu w Niemczech, które w ciągu ostatnich dwóch lat pracowały przez co najmniej 12 miesięcy z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, mają – podobnie jak obywatele niemieccy – prawo zgodnie z SGB III do tak zwanego zasiłku dla bezrobotnych I (Arbeitslosengeld I). Wysokość zasiłku jest uzależniona od wcześniejszych dochodów.

  Beneficjenci świadczeń mają prawo do innych ofert pomocy, jak paszport Bielefeld (Bielefeld-Pass) czy świadczenia na rzecz kształcenia i uczestnictwa (Bildung und Teilhabe – BuT).

  Zasiłek ALG I jest wypłacany jedynie osobom zarejestrowanym jako bezrobotne. Najpóźniej na 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy o pracę muszą się Państwo osobiście zgłosić do Agencji Pracy. W razie wypowiedzenia krótkoterminowego obowiązuje termin wynoszący 3 dni.

  Agentur für Arbeit Bielefeld
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Agencja Pracy Bielefeld

  Obywatele UE: obywatelom UE, którzy nie pracują jeszcze w Niemczech ani jeszcze nie pracowali, w ciągu pierwszych 5 lat nie przysługują żadne świadczenia socjalne. Także osoby przebywające w Niemczech w poszukiwaniu pracy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych II. Osoby, które potrzebują wsparcia ze strony państwa, muszą złożyć odpowiedni wniosek w swoim kraju ojczystym.

  Uchodźcy i obywatele państw trzecich: osoby, które posiadają tymczasowe pozwolenie na pobyt (Aufenthaltsgestattung), mogą podjąć pracę po trzech miesiącach, jeżeli wyrazi na to zgodę Agencja Pracy i Urząd ds. Cudzoziemców. W przypadku osób z tymczasowym pozwoleniem na pobyt (Aufenthaltsgestattung) z reguły nie przysługuje prawo doświadczeń według SGB II.

  Osobom posiadającym pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) przysługuje w zależności od rodzaju pozwolenia na pobyt prawo lub dostęp do świadczeń według SGB II. W obu przypadkach ewentualne prawo do świadczeń należy omówić z Ośrodkiem Pracy (Jobcenter).

  Tak zwane zapotrzebowanie regularne (Regelbedarf) określa, jaka kwota pieniędzy Państwu przysługuje. Zapotrzebowanie regularne jest określane dla każdej osoby w gospodarstwie domowym.

  Ośrodek Pracy jest zobowiązany do przejęcia kosztów zakwaterowania i ogrzewania. Ważne jest, aby pomieszczenie mieszkalne było „odpowiednie” (w zakresie powierzchni i wysokości czynszu).

  Dla dorosłych powyżej 25 roku życia:

  Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
  Zuwanderungsteam
  Herforderstr. 67
  33602 Bielefeld
  Ośrodek Pracy Arbeitplus Bielefeld

  Dla młodych dorosłych poniżej 25 roku życia:

  Jugendberufsagentur Bielefeld
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Agencja Zawodowa dla Młodzieży

   

  Osoby ubiegające się o azyl w Niemczech otrzymują w trakcie trwania procedury przyznania azylu i ewentualnie po odrzuceniu wniosku o udzielenie azylu świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (AsylbLG).

  Wniosek o takie wsparcie finansowe na pokrycie podstawowych potrzeb codziennego życia należy złożyć do Urzędu ds. Świadczeń Socjalnych – Urząd ds. Opieki Społecznej. Tam otrzymają Państwo także dalsze informacje na temat zakresu świadczeń i warunków ich przyznania.

  Dane osób kontaktowych i godziny konsultacji znajdą Państwo po kliknięciu na poniższy link.

  Stadt Bielefeld
  Amt für soziale Leistungen – Sozialamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Urząd ds. Świadczeń Socjalnych – Urząd ds. Opieki Społecznej

  Paszport Bielefeld to dokument w formacie karty kredytowej. Paszport Bielefeld umożliwia otrzymanie zniżki na bilet miesięczny na autobusy i kolej (bilet socjalny). Uprawnia on także do zniżek na basenach w Bielefeld oraz oferuje bezpłatny wstęp do muzeów w mieście. Paszport Bielefeld umożliwia korzystanie z oferty Bielefelder Tafel, Ankleide i GAB oraz wielu innych propozycji.

  Paszport Bielefeld mogą otrzymać osoby, które pobierają zasiłki socjalne lub mają niskie dochody.

  Haus der Solidarität
  Prinzenstr. 1
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 3057551

  Paszport Bielefeld

  Ulotka dot. paszportu Bielefeld

  Zasiłek rodzinny

  Istnieje możliwość złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na dzieci od urodzenia do ukończenia 18 roku życia.

  Obywatele UE mają prawo do zasiłku.

  Osoby ubiegające się o azyl mają prawo do zasiłku jedynie wówczas, gdy pozytywnie rozpatrzono wniosek o przyznanie azylu.

  Agentur für Arbeit – Familienkasse
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0800 4555530

  Kasa rodzinna Bielefeld

   

  Dodatek na dzieci

  Wniosek o dodatek na dzieci może złożyć osoba, której dochody nie wystarczają, aby zapewnić utrzymanie dzieci do 25 roku życia, które mieszkają w gospodarstwie domowym rodziców.

  Ale: nie można złożyć wniosku o dodatek na dzieci, jeżeli jednocześnie pobierana jest pomoc socjalna lub świadczenia dla osób ubiegających się o azyl (AsylbLG).

  Agentur für Arbeit – Familienkasse
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Kasa rodzinna Bielefeld

  Kształcenie i udział (BuT)

  Wniosek o świadczenia z tytułu kształcenia i udziału mogą złożyć osoby, które mają prawo do dodatku mieszkaniowego, dodatku na dzieci, zasiłku dla bezrobotnych II, świadczeń dla osób ubiegających się o azyl lub pomocy socjalnej. Świadczenia z tytułu kształcenia i udziału pokrywają na przykład koszty wycieczek klasowych, wycieczek szkolnych, korepetycji, a także obiadów w szkole lub w przedszkolu. W tym celu należy złożyć wniosek odpowiednio wcześnie.

  Jugendberufsagentur Bielefeld
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Kształcenie i udział

  Zasiłek wychowawczy

  Podstawowy zasiłek wychowawczy stanowi wsparcie dla rodzin, w których matki i ojcowie opiekują się dzieckiem po narodzinach z podziałem pracy.

  Rodzice otrzymują w ten sposób wyrównanie finansowe za utracone zarobki, do 67 procent utraconego dochodu netto.
  Rodzice, którzy przed narodzinami dziecka nie mieli pracy, otrzymują zasiłek wychowawczy w wysokości 300 €.
  Z reguły zasiłek wychowawczy jest wypłacany przez okres 12 miesięcy.

  Obywatele państw członkowskich UE i Szwajcarii mają prawo do zasiłku wychowawczego, jeżeli mieszkają lub pracują w Niemczech.
  Obywatele zagraniczni mogą złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy, jeżeli posiadają uprawnienie do pobytu, które uprawnia do działalności zarobkowej i mieszkają w Niemczech na stałe.
  Osoby ubiegające się o azyl lub osoby posiadające decyzję o tolerowaniu pobytu nie mają prawa do zasiłku wychowawczego.

  Stadt Bielefeld
  Amt für Jugend und Familie – Jugendamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Zasiłek wychowawczy

   

   

  Dodatek mieszkaniowy

  Dodatek mieszkaniowy to wsparcie finansowe do czynszu. W Urzędzie ds. Opieki Społecznej (Sozialamt) można uzyskać informacje o ewentualnym przysługiwaniu dodatku mieszkaniowego.

  Osoby, które otrzymują świadczenia dla osób ubiegających się o azyl lub zasiłek dla bezrobotnych II, nie mają prawa do dodatku mieszkaniowego, ponieważ koszty czynszu są już uwzględnione w tych świadczeniach.

  Stadt Bielefeld
  Amt für soziale Leistungen – Sozialamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Dodatek mieszkaniowy